Sales & delivery conditions for dealers in the EU (Denmark, see Danish conditions below), Great Britain, Norway and Switzerland

Delivery

Ex works Måløv, Denmark. The goods will be at the risk of the buyer from delivery.

Payment

Prepayment on the first 2 orders. Hereafter payment after agreement.

Property

The property of the goods shall not pass until full payment has been made by the buyer.

If payment is delayed:

• 1,5% per month.

• Reminder fee EUR 10, - each reminder.

Transportation cost for orders less than EUR 500,-
Transportation cost for orders less than NOK 5.000,-
Transportation cost for orders less than SEK 5.000,-

Austria:  EUR 18,-
Estonia/Latvia/Lithuania:EUR 35,-
Finland:  EUR 24,-
France:     EUR 15,-
Germany:  EUR 15,-
Great Britain:  EUR 18,-
Holland, Belgium, Lux: EUR 15,-
Ireland   EUR 35,-
Italy:   EUR 24,-
Portugal: EUR 30,-
Spain:   EUR 30,-
Switzerland:  EUR 30,-  
Norway:  NOK 300,-  
Sweden:  SEK 140,-  

All other countries: Shipping cost depends on weight of the parcel.

For orders exceeding EUR 500,-
or for orders exceeding NOK 5.000,-
or for orders exceeding SEK 5.000,-

shipping is free of charge inside the EU, Norway and Great Britain.


Salgs- og leveringsbetingelser for forhandlere i Danmark

Levering:       Ab lager MåIøv, Danmark. Køber bærer således transportrisikoen.

Betaling:        14 dage netto for godkendte forhandlere. De første 2 ordrer forudbetales.

Hvis den første ordre er større end 3.000 kr skal denne forudbetales.

Ved ordrer større end 25.000 kr: 25% ved ordre, 25% ved produktionsstart og 50% netto 30 dage.

Ved manglende eller langsommelig betaling ændres til forudbetaling.

Ved manglende betaling:

• 1,5% pr. påbegyndt måned.

• Rykkergebyr kr. 75,- pr. rykker.

Forsendelse & ekspedition (gælder ikke Grønland og Færøerne)

Ordrer under   DKK 3.500:     Kr. 60,- pr. ordre.

Ordrer over     DKK 3.500:     Kr.   0,-          

Returvarer/reklamationer

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale. Med mindre andet udtrykkeligt og på forhånd aftales, afholder kunden alle transportudgifter ifbm. returneringen. Ved returnering af olielamper, skal beholderen tømmes HELT, og dryppes af med bunden i vejret, før indpakning og forsendelse. Evt. reklamationer (så som brekage o.lign. ) skal være meddelt delite inden 8 dage.

Ejendomsforbehold

Materiellet forbliver sælgers ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud i den udstrækning, et sådant ejendoms-forbehold er gyldigt efter gældende ret.

Produktansvar

Delite har tegnet produktansvarsforsikring. For denne gælder:

a) Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger pålægges ansvar overfor trediemand for sådan skade og sådant tab, som sælger efter punkt b) og c) ikke er ansvarlig for overfor køber.

b)  Sælger er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materiellet på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i købers besiddelse.

c)  Sælger er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materiellet på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.

d)  I intet tilfælde er sælger ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

e)  De nævnte begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

f) Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette afsnit ("Produktansvar"), skal denne part straks underrette den anden herom.

g)  Køber og sælger er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som

behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet.

Lovvalg

Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger skal altid afgøres ved voldgift i sælgers land, og efter lov i sælgers land.

Gyldighed og forbehold

Disse salgsbetingelser erstatter alle tidligere udgaver. Der tages forbehold for valutakursændringer, trykfejl og prisstigninger fra underleverandører.